ข่าวเด่น
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ racha1-online.school

 
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน และ ระเบียบว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
 คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19  คำสั่ง-หนังสือราชการ
 498/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวันนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 494/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนติด ๐, ร, มผ และ มส
 491/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (TGAT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 489/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
 480/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 473/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 469/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
 468/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
 467/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 464/2566 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 463/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
 462/2566 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
 457/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 451/2566 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 449/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 448/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256๖
 447/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 446/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 445/2566 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 443/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 441/2566 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 439/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 438/2566 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 437/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 435/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ กิจกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่พื้นฐานวัฒนธรรมคุณภาพ” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 431/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
 426/2566 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
 414/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 413/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 411/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 410/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ระดับสถานศึกษา
 409/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 404/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 403/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 402/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 400/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ
 398/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิบาล
 396/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้อตกลงและพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 395/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 392/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 391/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
 383/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 377/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 376/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี ๒๕๖๖
 365/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
 364/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
 361/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 358/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 357/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค
 354/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6
 353/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
 352/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคกันทุกคน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 351/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 348/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์สะเต็มศึกษา กิจกรรมการอบรมพื้นฐาน STEM เรื่อง “การจัดการอบรมการจัดทำเครื่องบินพลังยาง”
 347/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 346/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 342/2566 เเต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
 337/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256๖
 336/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 335/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 320/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖6
 315/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 314/2566 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 313/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการอบรมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 312/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการอบรมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 303/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อม การนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 300/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 290/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 289/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 284/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 274/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 262/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
 255/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 254/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 242/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 241/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 232/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 230/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 210/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไข เพิ่มเติม)
 209/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อย เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖
 208/2566 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 207/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 206/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 203/2566 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕66
 202/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 198/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 197/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 191/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 188/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
 187/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ สถานพินิจ ๗ สถานศึกษา)
 186/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
 185/2566 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 184/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 180/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 174/2566 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 173/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 172/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 170/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 169/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง คนงาน
 168/2566 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566
 167/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา ๓๘ ค. (๒)
 166/2566 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 165/2566 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 164/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 163/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 161/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 160/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 156/2566 แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 151/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 150/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 147/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
 146/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 136/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก "กิจกรรมครูดีศรีราชา" ปีการศึกษา 2565
 132/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
 131/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 130/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายทางการศึกษา
 129/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566
 114/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 109/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2565
 108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 105/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 102/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 101/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
 98/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 91/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 90/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 89/2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 80/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)
 79/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)
 78/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 77/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 73/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
 64/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง กิจกรรม“อบรมหลักสูตร บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial”
 60/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 59/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๒
 57/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 56/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 53/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 47/2566 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 44/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 33/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยาน
 32/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงาน และรายละเอียดการดำเนินการห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 31/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 30/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล หาทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 29/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัด มหกรรมฟุตบอลดาราการกุศล
 28/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน “ราชามาราธอน ครั้งที่ ๑”
 27/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 23/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 22/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 21/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 20/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 18/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 14/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครูอำเภอบางปะอิน ประจำปี ๒๕๖๖
 13/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม ๕ ส เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖
 12/2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอินปี พ.ศ.๒๕๖๖
 11/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษาปี ๒๕๖๖ “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)
 10/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล”
 4/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลน้อยปีการศึกษา 2565
 2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
 691/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 688/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 682/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี
 679/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 678/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 674/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
 671/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 560/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
 557/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
 556/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5
 555/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 554/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 553/2565 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 552/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย Racha1 Model และการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 544/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา “กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 541/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 536/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (A-level) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 535/2565 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 532/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 531/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
 530/2565 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 529/2565 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 522/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 521/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
 520/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
 519/2565 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
 518/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 517/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 516/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 515/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 513/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 512/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 510/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 501/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2565
 497/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูช่วยสอนและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 496/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 495/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 494/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 493/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 491/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 256๕
 490/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 489/2565 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 488/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 487/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 485/2565 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 484/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 483/2565 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยง และวิทยากรพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
 480/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 478/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 477/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 476/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 474/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 473/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 472/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 469/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565
 455/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 452/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 451/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 449/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 448/2565 รายละเอียดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครูเกษียณ” สมาคมผู้บริหารบางปะอิน
 446/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้อตกลงและพัฒนางาน (PA)
 445/2565 รายละเอียดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน“ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 65” ผู้เกษียณอายุราชการ สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.บ.อ.ย.)
 441/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย” ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 438/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
 437/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 432/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาดไทย
 431/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 430/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 425/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD (Internal Quality Assurance)
 424/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกรรมมุทิตำคำรวะครูเกษียณอำยุรำชกำร
 423/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
 422/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ระดับสถานศึกษา
 415/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี)
 413/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 412/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปี 2565
 410/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 408/2565 รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 407/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 406/2565 อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
 405/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 404/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 396/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 394/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
 387/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 385/2565 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 384/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 382/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
 381/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบางปะหัน
 375/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 374/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
 373/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 369/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 365/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
 364/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 362/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 361/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565
 352/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 351/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 350/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
 230/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 225/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 215/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "Tutor 2565"
 211/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕
 206/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์
 204/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก ในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
 203/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 200/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online
 198/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๕
 192/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 185/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 184/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 180/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 179/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 176/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 170/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
 169/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา Professional Learning Community (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 168/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 164/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 160/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 158/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 149/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 148/2565 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
 146/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 145/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 142/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 135/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภำคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 130/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 127/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 126/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565
 125/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 124/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 123/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 122/2565 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 121/2565 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 120/2565 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 119/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 117/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 116/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 113/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 112/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
 111/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 103/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 102/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 101/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
 100/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 90/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 89/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับสถานศึกษา
 88/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 87/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
 83/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ช่วงปิดภาคเรียน
 80/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2564
 79/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 78/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 73/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)
 72/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)
 67/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 66/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
 65/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
 64/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 63/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 62/2565 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 59/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
 56/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 43/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
 42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 41/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (GAT/PAT และวิชาสามัญ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 39/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 35/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำวารสารไอศวรรย์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 46
 31/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี
 30/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 29/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 25/2565 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 24/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอก ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 8/2565 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE SAFETY CENTER ของโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางานกิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 6/2565 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
 5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่
 0/2565 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 446/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
 445/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 441/2564 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
 440/2564 คำสั่งครูเวรประจำ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 439/2564 ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 435/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมแสดงงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 430/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 426/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) และนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 425/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมมัคคุเทศก์ (Junior Guide) ๔ ภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 424/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงกิจกรรมบนเวทีการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
 423/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม MACE MODEL ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอียด
 421/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 420/2564 ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
 419/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 408/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 407/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
 405/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 395/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 391/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน
 386/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 385/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
 384/2564 คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 367/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
 353/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 352/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 351/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา ๑ ปี
 350/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 347/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยบทบาทวัยใสวัยทีนในยุคดิจิทัล
 337/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
 331/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Healing music for the heart "ชาวราชาวดี เติมดนตรีให้หัวใจ"
 330/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
 323/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู
 321/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 320/2564 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
 319/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 318/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 317/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 313/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 310/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 309/2564 แต่งตั้งกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๖๔
 308/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 306/2564 คำสั่งแต่งตั้ง (ปรับปรุงล่าสุด) ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
 305/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
 304/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 303/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 302/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 301/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 296/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 288/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 282/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด
 281/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 280/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 262/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 261/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2/2564
 260/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 255/2564 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
 251/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 250/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน
 246/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
 245/2564 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาสังเกตการสอนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 217/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔
 215/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน
 197/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQAX
 193/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 178/2564 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 173/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2563
 172/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 171/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 170/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ 1/2564
 168/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 163/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 162/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
 158/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 157/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 156/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 155/2564 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 152/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 150/2564 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 149/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 148/2564 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
 139/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 137/2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
 135/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
 134/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 123/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563
 122/2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำปีการศึกษา 2563
 117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 116/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 110/2564 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
 108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา ๑ ปี
 107/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564
 106/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 98/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 92/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 91/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 90/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ครั้งที่ ๑
 87/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 83/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก Social media
 82/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
 81/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 80/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2564
 79/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว, มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 78/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 63/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564
 54/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2564
 48/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 47/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารไอศวรรย์ปีที่ 26 ฉบับที่ 45
 45/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 41/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 40/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
 37/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์กรและรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 36/2564 คำสั่ง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน และความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ
 35/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษายกกำลังสองสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและความก้าวหน้าของครู ด้วยการวิจัยเชื่อมโยง ว 21 และ ว PA โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 34/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 31/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 9/2564 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
 8/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์
 7/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 5/2564 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 4/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)
 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคลิปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด”
 2/2564 แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ระลอกใหม่
 484/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ เพิ่มเติม
 483/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และชั้นปีที่ ๔
 482/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 475/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน
 471/2563 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 470/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 469/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน
 468/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”
 465/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 458/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และชั้นปีที่ ๔
 457/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
 456/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
 455/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 454/2563 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 453/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 451/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย
 450/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 448/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2563
 444/2563 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๓
 442/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.๓ และ ม.๖) โครงการ Super Cool True knowledge 2020
 441/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 437/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 256๓
 436/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 435/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 433/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 432/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข
 431/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 429/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารพระราชทาน
 427/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3
 423/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) และการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม SGS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
 413/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 410/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563
 406/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 404/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๓
 403/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 400/2563 คำสั่งแต่งตั่้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตาจ้าง
 399/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 398/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 397/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 396/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 395/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
 394/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
 393/2563 ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 391/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 390/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 383/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 378/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 377/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
 374/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
 373/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
 370/2563 คำสั่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ
 362/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา "ปตท.OR" ประจำปี ๒๕๖๓
 354/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 353/2563 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ
 350/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
 349/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการ "Sahapat Admission" ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
 343/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
 341/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
 336/2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 333/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 332/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
 331/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๓"
 327/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
 324/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 323/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 322/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 321/2563 รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการทักษะชีวิตลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด
 320/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 302/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 297/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 296/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
 295/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
 290/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
 289/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 274/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 269/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 266/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน
 264/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตรการพระปริยัติธรรมสนามหลวง
 263/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 262/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2563
 261/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 255/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 240/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 229/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๓
 228/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
 227/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 220/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 213/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 212/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 210/2563 แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 206/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
 198/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 197/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 196/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 195/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตามนโยบาย
 181/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 178/2563 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 163/2563 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 162/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายพวงมาลา และพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 161/2563 มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
 159/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มบริหาร
 151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์ การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 148/2563 คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 147/2563 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 146/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 136/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 120/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 104/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว
 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 89/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 87/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
 85/2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
 80/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 79/2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำปีการศึกษา 2562
 78/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2562
 77/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
 76/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
 75/2563 แต่งตั้งหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 74/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนมีนาคม 2563
 71/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว,มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 64/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2563
 59/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 44/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 43/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
 42/2563 (ฉบับแก้ไข)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2561
 40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานนิเวศน์ - ราชารำลึก ครั้งที่ 39
 28/2563 รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “Racha Wonder Land แดนแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 21/2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 17/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)
 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
 15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาบางปะอิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
 606/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
 605/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการอยู่ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
 604/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 603/2562 กำหนดการเข้าค่ายพักแรมปลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
 600/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 594/2562 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนมกราคม 2562
 593/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
 591/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
 586/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา "ปาริชาตเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
 585/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
 577/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนศิษย์เก่า ม.6/1 รุ่นปีการศึกษา 2544
 576/2562 คำสั่งคณะกรรมการขายทอดตลาดบ้านพักครู
 575/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 574/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
 573/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 571/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 566/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
 565/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2562
 552/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 545/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
 544/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ
 539/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 529/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
 527/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีราชสดุดีลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
 526/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 523/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
 520/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
 519/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 516/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
 498/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการแสดงผลงานนักเรียนงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 497/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 496/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียน
 495/2562 แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 492/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องดนตรีไทย
 491/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างซ่อมบำรุงพัสดุโสตทัศนูปกรณ์
 490/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
 489/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการณ์ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
 488/2562 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 485/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถตู้และรถสองแถว
 484/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 482/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและกลุ่มบริหาร
 481/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการรตามนโยบาย
 480/2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกสชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 479/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 475/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
 474/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
 466/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
 465/2562 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างห้องเรียนคหกรรม
 452/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 451/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 445/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 441/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
 435/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2562
 423/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 417/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศบ้านพักครูต่างชาติ (ครูจีน)
 408/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานทัศนศึกษา
 406/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562
 404/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการ ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 403/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562
 400/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างเหมารถโดยสาร
 399/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 394/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.3 และ ม.6)
 392/2562 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562
 388/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 386/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 383/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 378/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีการศึกษา 2562
 373/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The geometer sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 370/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
 369/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “รู้ไทย อนุรักษ์ไทย” เรื่อง ตามรอยพระราชาพ่อหลวง ร.๙
 368/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 25/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
 0/0 รายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕66 ละเอียด

  ประกาศ
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๖
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" พ.ศ. ๒๕๖๕
-แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
-รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564
-แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-ประกาศแต่งตั้งกลุ่มจิตอาสา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
-ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 2564 (ธันวาคม – เมษายน)
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563
-ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
-ประกาศโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
-สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"ปีการศึกษา 2561
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561
-แผนผังการเข้าแถวนักเรียน ปีการศึกษา 2562
-ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
-ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร-กิจกรรม
 ฉีดวัคซีนปากมดลูก
1 ธ.ค. 2566 
 ติวเข้มเติมความรู้ TGAT2
1 ธ.ค. 2566 
 อบรมคอมพิวเตอร์ (การเข้าหัว LAN)
1 ธ.ค. 2566 
 ลอยกระทง หอประชุมบางปะอิน
27 พ.ย. 2566 
 พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือปี 2566
21 พ.ย. 2566 
 ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
15 พ.ย. 2566 
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
5 พ.ย. 2566 
 ยินดีต้อนรับ ผอ.เจนวุฒิ บุญชูพงษ์
6 ต.ค. 2566 

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม "อยุธยา ขลุ่ยทิพย์พันเลา" ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ณ ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอ
กลุ่มสาระศิลปะ : 01 ธ.ค. 2563
จำลองการสอบ O-NET
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 21 ต.ค. 2563
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 17 ต.ค. 2563
นายภูร่องกล้า ลาภตระการ และนางสาวกาญจนา แก้วเกษ เข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน
กลุ่มสาระศิลปะ : 09 ต.ค. 2563
นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม เข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทซออู้
กลุ่มสาระศิลปะ : 12 ก.ย. 2563
กลุ่มสาระศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
กลุ่มสาระศิลปะ : 09 ก.ย. 2563


โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035 261 922
โทรสาร : 035 261 178
Line Official : Racha1school
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school