คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 520/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Download