คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 96/2567
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗

Download