คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 511/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download