คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 42/2563
เรื่อง (ฉบับแก้ไข)แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2561

Download