คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 489/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการณ์ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

Download