คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 529/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

Download