คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 16/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download