คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 44/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Download