คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 423/2563
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) และการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรม SGS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

Download