คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 410/2563
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563

Download