คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 1/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ระลอกใหม่

Download