คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 436/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download