คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 215/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน

Download