คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 17/2567
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและควบคุมนักเรียนขึ้นชั้นเรียนในช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียน

Download