คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 25/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย

Download