คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 62/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download