คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 437/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 256๓

Download