คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 9/2564
เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

Download