คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 521/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันนอกสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download