คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 41/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download