คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 64/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2563

Download