คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 64/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Download