คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 353/2563
เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ

Download