คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 513/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Download