คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 333/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download