คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 571/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย

Download