คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 33/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้มเติมความรู้ มุ่งสู่ฝัน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download