คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 296/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download