คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 52/2567
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย ” สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Download