คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 171/2564
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download