คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 468/2563
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ”

Download