คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 17/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)

Download