คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 4/2564
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)

Download