คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 212/2563
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Download