คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 369/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “รู้ไทย อนุรักษ์ไทย” เรื่อง ตามรอยพระราชาพ่อหลวง ร.๙

Download