คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 586/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา "ปาริชาตเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562

Download