คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 34/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download