คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 86/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download