คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 157/2567
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Download